Logo
China July 2009
| Shanghai buildings and people
Fuyou Men shopping centre near Yu Yuan Gardens, Shanghai
2009-10397
Fuyou Men shopping centre near Yu Yuan Gardens, Shanghai