Logo
China July 2009
| Shanghai at night
Street scene, dusk, Nanjing Road, Shanghai
2009-10678
Street scene, dusk, Nanjing Road, Shanghai