Logo
China July 2009
| Shanghai at night
Garden Bridge (or Wai Bai Du Bridge) at the confluence of Huang Pu Jiang (Huangpu) River and Su Zhou He River, Shanghai
2009-10706
Garden Bridge (or Wai Bai Du Bridge) at the confluence of Huang Pu Jiang (Huangpu) River and Su Zhou He River, Shanghai